Laden

Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.thetransitioncompany.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door TheTransitionCompany. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TheTransitionCompany is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TheTransitionCompany.

Geen garantie op juistheid

TheTransitionCompany streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. TheTransitionCompany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar we via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.thetransitioncompany.eu op deze pagina.