Laden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap W. Visscher en Zoon B.V. (kvk 05035297) handelend onder de naam VISSCHERHOLLAND B.V. en gevestigd te Steenwijk aan het adres Korte Venen 7 (8331 TG).

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (‘AV’) zijn van toepassing op alle door VisscherHolland, hierna te noemen VH, gedane offertes, op alle door VH gesloten overeenkomsten met afnemers, opdrachtgevers of anderszins derden – hierna te noemen: de Wederpartij – danwelke op welke (rechts)handeling van VH dan ook. 

2. VH verricht geen werkzaamheden noch sluit overeenkomsten, van welke aard en/of omvang dan ook, waarop algemene voorwaarden van de Wederpartij van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden worden steeds van de hand gewezen.

3. Indien en voor zover door een Wederpartij gesteld wordt dat in een voorkomend geval van de AV afwijkende afspraken gemaakt zijn, dient de Wederpartij daarvan desgevraagd bewijs te leveren hetgeen slechts schriftelijk (waaronder tevens, ook verder in de AV, wordt verstaan per e-mail) mogelijk is. De Wederpartij dient zich te realiseren dat slechts de directie van VH bevoegd is afspraken te maken die afwijken van de AV.  

Totstandkoming overeenkomst 

4. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen 

5. Mondelinge (waaronder telefonische) afspraken alsmede toezeggingen van medewerkers van VH binden VH slechts indien zij door VH schriftelijk zijn bevestigd. Het bepaalde in art. 3 blijft onverkort van toepassing. 

6. Een overeenkomst tussen VH en de Wederpartij komt eerst tot stand nadat 1) een offerte door de Wederpartij is geaccepteerd, 2) de Wederpartij op daartoe gebruikelijke werkwijze bij VH een bestelling heeft gedaan, 3) met de aanvang van nakoming van met de Wederpartij gemaakte afspraken door VH aanvang is gemaakt.

Klik hier om de complete algemene voorwaarden te downloaden.